Graficzne wsparcie Lean Manufacturing

Przeprowadzając analizę procesów strumienia wartości i tym samym przygotowując diagram Value Stream Mapping jak najbardziej zaleca się, aby tworzyć go w miejscu występowania badanego...

Komputerowe narzędzia wspierające Lean Manufacturing

Systemy informatyczne coraz częściej znajdują zastosowanie w projektach związanych z wdrażaniem Lean Manufacturing w organizacjach. Szczupła organizacja to przede wszystkim organizacja zdolna do ograniczania...

Kanban

Kanban jest kartą krążącą między klientem i dostawcą (mogą to być również obiegi wewnątrz firmy, jak na przykład produkcja – logistyka – magazyn). Karta...

Jidoka

Jidoka jest narzędziem umożliwiającym 100-% kontrolę wyrobu podczas trwania procesu produkcyjnego, a nie dopiero po jego zakończeniu. Cel ten osiąga się poprzez daleko idącą...

Poka Yoke

Poka Yoke jest najlepszą strategią przeciwko wystąpieniu błędów nie tylko w procesie produkcyjnym, ale również w życiu codziennym. Wykorzystuje się tym celu zarówno możliwości...

SMED (Single Minute Exchange of Dies)

SMED (Single Minute Exchange of Dies) jest techniką wymiany narzędzia opracowaną przez dr. Shingo Shinago – pracownika firmy Toyota. Została ona opracowana w celu...

Spagetti diagram

Spagetti diagram pozwala na przeprowadzenie analizy drogi pokonywanej przez pojedynczego pracownika lub przez zespół pracowników podczas wykonywania swojej pracy na stanowisku lub na grupie...

Analiza FMEA

Analiza FMEA pozwala na przewidywanie skutków działań i ewentualnie na zapobieganie lub łagodzenie tych niekorzystnych z punktu widzenia procesu produkcyjnego. Przewidując skutki różnych działań...

Diagram Ishikawa

Diagram Ishikawy jest narzędziem pomocnym podczas przeprowadzania analizy problemów jakościowych, dzięki któremu jesteśmy w stanie w systematyczny sposób określić źródło powstawania błędów i problemów....

Six sigma

W zależności od przyjętej wielokrotności przedziału odchylenia standardowego występuje różny udział procentowy badanej wartości który mieści się w tym przedziale. Dla rozkładu normalnego w...

Kanban

Kanban jest kartą krążącą między klientem i dostawcą (mogą to być...

Jidoka

Jidoka jest narzędziem umożliwiającym 100-% kontrolę wyrobu podczas trwania procesu produkcyjnego,...

Poka Yoke

Poka Yoke jest najlepszą strategią przeciwko wystąpieniu błędów nie tylko w...

Analiza FMEA

Analiza FMEA pozwala na przewidywanie skutków działań i ewentualnie na zapobieganie...

Diagram Ishikawa

Diagram Ishikawy jest narzędziem pomocnym podczas przeprowadzania analizy problemów jakościowych, dzięki...

Six sigma

W zależności od przyjętej wielokrotności przedziału odchylenia standardowego występuje różny udział...