Graficzne wsparcie Lean Manufacturing

Przeprowadzając analizę procesów strumienia wartości i tym samym przygotowując diagram Value Stream Mapping jak najbardziej zaleca się, aby tworzyć go w miejscu występowania badanego procesu (na produkcji, w magazynie). Wtedy jak najbardziej wskazane jest robienie schematów za pomocą zwykłej kartki papieru i ołówka (nie zapominając o gumce), gdyż będąc w …

Continue reading

Komputerowe narzędzia wspierające Lean Manufacturing

Systemy informatyczne coraz częściej znajdują zastosowanie w projektach związanych z wdrażaniem Lean Manufacturing w organizacjach. Szczupła organizacja to przede wszystkim organizacja zdolna do ograniczania czynności i operacji, które nie podnoszą wartość wyrobu i jednocześnie zwiększają koszty jego wytworzenia. Za pośrednictwem kontroli i optymalizacji kosztów operacyjnych organizacja jest w stanie utrzymać …

Continue reading

Kanban

Kanban jest kartą krążącą między klientem i dostawcą (mogą to być również obiegi wewnątrz firmy, jak na przykład produkcja – logistyka – magazyn). Karta Kanban zwykle zawiera co najmniej następujące informacje: – dane identyfikacyjne wyrobu lub detalu, – dostarczana ilość. – miejsce dostawy. Dostawca dołącza kartę Kanban do swojej wysyłki …

Continue reading

Jidoka

Jidoka jest narzędziem umożliwiającym 100-% kontrolę wyrobu podczas trwania procesu produkcyjnego, a nie dopiero po jego zakończeniu. Cel ten osiąga się poprzez daleko idącą automatyzację procesu produkcyjnego. Zakłada się, że dzięki automatyzacji wykorzystujemy niezawodne procesy produkcyjne i pracownicy mogą koncentrować się na osiąganiu założonych wydajności. Automatyzacja z jednej strony pomaga …

Continue reading

Poka Yoke

Poka Yoke jest najlepszą strategią przeciwko wystąpieniu błędów nie tylko w procesie produkcyjnym, ale również w życiu codziennym. Wykorzystuje się tym celu zarówno możliwości techniczne i organizacyjne dostępne w organizacji, jak również określone cechy wyrobu gotowego. Możemy na przykład wykorzystać szablony lub rozwiązania, które idealnie pasują tylko do określonych wymiarów …

Continue reading

SMED (Single Minute Exchange of Dies)

SMED (Single Minute Exchange of Dies) jest techniką wymiany narzędzia opracowaną przez dr. Shingo Shinago – pracownika firmy Toyota. Została ona opracowana w celu gwałtownego obniżenia kosztów przezbrojenia maszyn lub wymiany narzędzi na maszynie. Całość rozpoczęła się pod koniec lat 70-tych XX wieku, kiedy dr. Shingo nie był zadowolony z …

Continue reading

Spagetti diagram

Spagetti diagram pozwala na przeprowadzenie analizy drogi pokonywanej przez pojedynczego pracownika lub przez zespół pracowników podczas wykonywania swojej pracy na stanowisku lub na grupie stanowisk (gnieździe produkcyjnym). Dzięki takiej analizie jesteśmy w stanie określić częstotliwość pokonywania przez pracownika różnych dróg między stanowiskami, powierzchniami odkładczymi materiałów, wyrobów gotowych oraz innymi powierzchniami …

Continue reading

Analiza FMEA

Analiza FMEA pozwala na przewidywanie skutków działań i ewentualnie na zapobieganie lub łagodzenie tych niekorzystnych z punktu widzenia procesu produkcyjnego. Przewidując skutki różnych działań możemy próbować wprowadzać działania korekcyjne lub kontrolne, które zwiększą pewność naszego procesu i jednocześnie obniżą poziom generowanych błędów. Przy wykonywaniu analizy FMEA można wprost wykorzystać statystyczną …

Continue reading

Diagram Ishikawa

Diagram Ishikawy jest narzędziem pomocnym podczas przeprowadzania analizy problemów jakościowych, dzięki któremu jesteśmy w stanie w systematyczny sposób określić źródło powstawania błędów i problemów. Tworząc wykres możliwych przyczyn powstania błędu uwzględniamy następujące potencjalne przyczyny jego powstania: M – man (człowiek) M – machine (maszyna), M – method (metoda) M – …

Continue reading

Six sigma

W zależności od przyjętej wielokrotności przedziału odchylenia standardowego występuje różny udział procentowy badanej wartości który mieści się w tym przedziale. Dla rozkładu normalnego w przedziale określonym przez x +/- 3 sigma przy wielkości produkcji rzędu 1.000.000 sztuk jakiegoś wyrobu, możemy się spodziewać, że poza granicą x +/- 3 sigma znajdzie …

Continue reading